Arena MoveS 2018

Reglement

Share Your Energy

Arena

Reglement ArenA MoveS 8 juli 2018

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaand reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie tot gevolg hebben. Overal waar “hij” staat, moet “hij” of “zij” worden gelezen.

01 – Algemeen

1.      Deelname aan ArenA MoveS en daaraan gerelateerde evenementen vindt volledig plaats op eigen risico.
2.      ArenA MoveS is geen wedstrijd. Het doel is, hoofdzakelijk door middel van het beklimmen van de trappen van de ArenA en sportactiviteiten op het veld, zoveel mogelijk aandacht te genereren en geld in te zamelen voor de strijd tegen MS.
3.      Deelnemers hebben de mogelijkheid om via het actieplatform op www.arenamoves.ms sponsorbijdragen te werven en worden van harte aangemoedigd om dit ook te doen. De netto-opbrengsten van ArenA MoveS worden gebruikt voor fundamenteel onderzoek naar MS.
4.      De huisregels van de Johan Cruijff ArenA zijn van toepassing op dit evenement.

02 - Inschrijving

1.      Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld €10 (kinderen 8 t/m 11jaar: €5) volledig is voldaan.
2.      De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.
3.      Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.
4.      De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement af te lasten. Dit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en restitutie van inschrijfgelden en sponsorgelden.
5.      De deelnemer moet te allen tijde instructies van personeel of vrijwilligers van het evenement of bij het evenement betrokken organisaties opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de organisator zich het recht voor de deelname aan het evenement te allen tijde stop te zetten zonder dat deze daarbij aanspraak kan maken op restitutie van gemaakte kosten, inschrijfgelden en sponsorgelden.
6.      De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van het Evenement zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
7.      De Deelnemer is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan veiligheidsmaatregelen bij bezoek van het Evenement.
8.      De Deelnemer is verplicht om op eerste verzoek tijdens het bezoek van Evenement zich te identificeren om de Organisator onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen van een leeftijd jonger dan achttien (18) jaar.
9.      Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde ‘Stichting Klimmen tegen MS” (MoveS), zonder daar een vergoeding voor te claimen. Dit is eveneens van toepassing op eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van MS gerelateerde organisaties en door Stichting Klimmen tegen MS (MoveS) goedgekeurde partners, waaronder bijvoorbeeld sponsoren.
10.  Indien, ongeacht de reden, deelnemers niet meedoen of zich voor het evenement uitschrijven, dan wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Ook reeds gedane donaties worden niet terugbetaald. 


03 – Deelnemers onder de 16 jaar

1.      Onder “deelnemers jonger dan 16 jaar” verstaan we ‘deelnemers die op 8 juli 2018 nog geen 16 jaar zijn’ 
2.      
Onder “kinderen jonger dan 8 jaar” verstaan we ‘deelnemers die op 8 juli 2018 jonger zijn dan 8 jaar’ Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen zich helaas niet inschrijven in verband met de veiligheid. Natuurlijk is iedereen welkom. Daarom kunnen zij een gratis bezoekerskaart kopen via de website. Ook voor kinderen onder de 8 jaar wordt het een geweldige dag!
3.      Deelnemers jonger dan 12 jaar kunnen alleen meedoen met het traplopen (Max 1.500 treden) 
4.      Deelnemers vanaf 12 jaar t/m 15 jaar kunnen zonder begeleiding meedoen aan de 700 en 1.500 treden
5.      Deelnemers vanaf 12 jaar t/m 15 jaar kunnen met begeleiding van een volwassene (de begeleider) meedoen met de 2.500 en 5.000 treden tijdens het gehele evenement.
6.      Zowel deelnemer als begeleider moeten zijn ingeschreven als deelnemer en dienen te voldoen aan alle in dit deelnemersreglement gestelde voorwaarden.


04 - Deelname ‘ArenA MoveS’ 8 juli 2018

1.      Deelname aan ‘ArenA MoveS’ is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers. Zij zijn verplicht het verstrekte polsbandje en/of rugnummer te dragen.
2.      Met het accepteren van het polsbandje en/of rugnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht beschikken over deugdelijk materieel waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn.


05 - Route

1.      De routes worden op een afgesloten parcours gelopen.
2.      De verschillende parcours worden aangegeven met een kleur en men mag niet afwijken naar een ander parcours.
3.      Deelnemers dienen de aanwijzingen van personeel of vrijwilligers van het Evenement op te volgen.
4.      Afval wordt niet op de grond gegooid, maar bewaard of in een prullenbak of container gedeponeerd.
5.      Vernielingen en bekladden van bezittingen van de Johan Cruijff ArenA, MoveS en anderen zijn niet toegestaan.


06 - Veiligheid

1.   Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
2.   De deelnemer dient zelf voor de nodige verzekeringen ter dekking van schades aan zichzelf, zijn bezittingen, derden of bezittingen van derden zorg te dragen. De organisatie is gerechtigd bijzondere eisen hieraan te stellen, afhankelijk van het type evenement.
3.   De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

07 - Aansprakelijkheid van de organisatie

1.      Deelname aan het evenement is geheel op eigen risico van de deelnemer. De organisatie (Stichting Klimmen tegen MS (MoveS), haar bestuursleden en vrijwilligers, Johan Cruijff ArenA en alle samenwerkende partners) aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele persoonlijke of materiële schade die de deelnemer tijdens of in verband met het evenement oploopt, behoudens opzettelijk of bewust roekeloos veroorzaakte schade.
2.      De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en supporters.
3.      De organisatie is niet aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) van deelnemers, en evenmin aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) die deelnemers elkaar en/of derden toebrengen.
4.      De organisatie accepteert geen aansprakelijkheid wanneer het evenement door omstandigheden afgelast of verplaatst moet worden.
5.      De deelnemer vrijwaart de organisatie ter zake van iedere aansprakelijkheid jegens derden als gevolg van onjuist, ongeoorloofd of onrechtmatig handelen van de deelnemer tijdens of in verband met het evenement.